Yleiset opiskelijoita koskevat säännöt

Nämä säännöt koskevat kursseja, jotka järjestää Oy International School of Acupuncture Ltd (ISA), klassisen kiinalaisen lääketieteen koulutuskeskus.

1. Hakumenettely

Hakija voi hakea kursseille lähettämällä kokonaan täytetyn ja allekirjoitetun hakemuskaavakkeen viimeiseen hakupäivään mennessä. Hakemuksen päivämäärä on sama kuin hakemuskirjeen postileiman tai vaihtoehtoisesti se päivämäärä, jolloin hakemus muuta kautta toimitetaan perille kouluun. Hakemuksen saapuminen vahvistetaan ISA:n hakijalle lähettämällä kirjeellä tai sähköpostiviestillä. Hakijat saavat kutsun henkilökohtaiseen haastatteluun ennen koulutuksen alkua. Haastattelun tarkoitus on kartoittaa hakijan motivaatiota ja valmiuksia osallistua akupunktiokoulutukseen. Haastattelu pidetään englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi.

2. Opiskelijavalinta

ISA valitsee itsenäisesti kurssille hyväksyttävät opiskelijat. Valintakriteerit ovat, että hakija on täysi-ikäinen, osoittaa kapasiteettinsa seurata akupunktiokoulutusta ja täyttää muut kurssin aloittamista koskevat vaatimukset. Opiskelijavalinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakija saa päätöksen opiskelijavalinnasta kirjeitse. Hakijan ilmoittautuminen koulutukseen astuu voimaan hänen maksettuaan ennakkomaksun ja allekirjoitettuaan ja lähetettyään ISA:lle maksusitoumuksen kyseisen vuoden kurssimaksusta.

3. Kuunteluoppilas

ISA antaa hakijalle mahdollisuuden seurata kurssia kuunteluoppilaana. Kuunteluoppilas ei osallistu kokeisiin eikä käytännön harjoitteluun, eikä hänelle myönnetä tutkintotodistusta. Kuunteluoppilaan koulutusmaksu riippuu kyseisen vuoden opetusohjelmasta.

4. Opintojen korvaavuus

Opintoja koskevasta vapautuksesta ja korvaavuuksista tulee neuvotella ennen opintovuoden alkua opintokoordinaattorin kanssa. Opiskelijan tulee näyttää korvaavista opinnoista kurssitodistus, josta käyvät ilmi oppilaitos, kurssin sisältö, pituus ja opettajat. Jos opiskelija siirtyy koulutukseen toisesta koulusta, siirtoa koskevista korvaavuuksista neuvotellaan oppilaan kanssa tapauskohtaisesti.

5. Ennakkomaksu

Mikäli hakija hyväksytään koulutukseen, tulee hänen maksaa ennakkomaksu 350 € ISA:n tilille 14 päivän kuluessa kirjeen postituspäivämäärästä. Jos opiskelija jättää ennakkomaksun maksamatta, voidaan hänen paikkansa luovuttaa seuraavalle hakijalla. Ennakkomaksu kuuluu kurssin kokonaishintaan. Ennakkomaksu palautetaan vain, jos ISA peruuttaa koulutuksen alkamisen.

6. Kulut ja maksut

Kurssimaksut on ilmoitettu koulun verkkosivuilla, ja ne ovat saatavilla myös koulun toimistosta. ISA:n palvelut ovat arvonlisäveron alaisia. Julkaistut kurssihinnat voivat muuttua. Jos kyseisen koulutusvuoden hinta muuttuu ennakkomaksun maksamisen jälkeen ja hakija tästä syystä haluaa peruuttaa koulutukseen ilmoittautumisensa, ennakkomaksu palautetaan hakijalle täysimääräisenä. Kurssipaikalle saapumiseen, majoittumiseen ja ruokailuun liittyvistä kuluista opiskelija vastaa itse.

Opiskelijan tulee maksaa koko vuoden kurssimaksu kokonaisuudessaan tai maksun ensimmäinen erä kolme viikkoa (21 päivää) ennen kyseisen vuosikurssin alkua. Kurssimaksu voidaan maksaa yhdessä, kahdessa tai neljässä erässä. Yhdessä tai kahdessa erässä maksavat saavat kurssimaksusta alennusta. Mahdollisuus maksaa osamaksulla koskee vain niitä opiskelijoita, jotka ovat Suomen kansalaisia tai joilla on pysyvä oleskelulupa Suomessa. Opiskelija sitoutuu maksamaan kyseisen vuoden kurssimaksun kokonaisuudessaan ennen kunkin opintovuoden alkua, vaikka hän maksaisi osamaksulla. ISA voi peruuttaa opiskelijan opinto-oikeuden, ellei opiskelijan kurssimaksuja ole asianmukaisesti hoidettu.

Opiskelija vastaa kaikista maksujen myöhästymisestä aiheutuvista perintäkuluista. Jos opiskelijamäärä laskee alle kahdeksaan ennen kolmatta opiskeluvuotta, ISA pidättää oikeuden neuvotella 3. ja 4. vuoden kurssimaksuista tai opetuksen uudelleenjärjestelyistä jäljelle jäävien opiskelijoiden kanssa.

7. Peruutus

Jos hakija peruuttaa kurssille osallistumisensa, maksettu kurssimaksu palautetaan hakijalle, mikäli peruutus tapahtuu vähintään 30 päivää ennen koulutuksen alkua. Mikäli peruutus tapahtuu korkeintaan 21 päivän kuluttua koulutuksen alkamisesta, kurssimaksusta palautetaan 70 %. Ennakkomaksua ei palauteta missään edellä mainituista tapauksista, kuten mainittu kohdassa 5. Peruutus tulee lähettää koululle kirjallisesti, kirjattuna kirjeenä. Peruutuksen päivämääräksi katsotaan postileiman päivämäärä.

8. Opintojen lykkääminen ja uudelleenaloitus

Jos opiskelija haluaa lykätä opintojaan tai aloittaa ne uudelleen, hänen täytyy lähettää sitä koskeva hakemus ISA:lle 30 päivää ennen lukuvuoden alkua. Opiskelijalla on oikeus jatkaa opintojaan seuraavan ryhmän kanssa. Mikäli kurssimaksu on muuttunut, opiskelijan on maksettava opintonsa uuden kurssimaksun mukaisesti.

9. Estyminen

On mahdollista, että kurssin opettajana toimii koko kurssin ajan tai osan siitä toinen henkilö kuin alkuperäinen opettaja. Opiskelijalla ei ole oikeutta saada kurssimaksua takaisin opettajavaihdoksen vuoksi. Jos osa kurssista tai koko kurssi joudutaan peruuttaman ISA:n kapasiteetin ylittävien syiden vuoksi, esim. opettajan peruutuksen, sairastumisen tai opetustilojen toimimattomuuden johdosta, opetus toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa jonakin toisena päivänä. Jos joku opiskelijoista ei pysty edellä mainituista syistä osallistumaan kurssille, kohdan 7 peruutusta koskevat säännöt ovat voimassa. Kuitenkin, jos koko koulutus joudutaan keskeyttämään ISA:n toimesta, kouluvuoden jäljellä olevaa opetusjaksoa vastaava osuus palautetaan osallistujille. Tämä osuus lasketaan siten, että kurssimaksu jaetaan kaikkien opetuspäivien lukumäärällä ja kerrotaan jäljellä olevien opetuspäivien määrällä.

10. Vakuutus

Jokaisen opiskelijan on huolehdittava mahdollisista vakuutuksista itse. ISA ei vakuuta opiskelijoita.

11. Koulutuksen suoritusvaatimukset

  1. Kontaktiopetukseen osallistuminen (ks. kohta 12.) sekä riittävä etäopiskelu
  2. Kliinisen harjoittelun suorittaminen (ks. kohta 13.)
  3. Anatomian ja fysiologian kurssin (140 h) suorittaminen tai vastaavat tiedot
  4. Ensiapukurssin suorittaminen (16 h)
  5. Lopputyö
  6. Kurssikokeiden ja opettajien arvioinnin läpäiseminen

12. Läsnäolo

Koulutuksen rakenteesta johtuen opiskelijoiden tulee osallistua koulutukseen kaikkina kurssipäivinä. Kurssipäivät ovat perjantaista sunnuntaihin. Joissakin poikkeustapauksissa kurssi voidaan pitää myös muina viikonpäivinä. Opiskelijalta edellytetään vähintään 80 % läsnäoloa kurssipäivien aikana kunakin vuonna. Jos opetus sitä edellyttää, opiskelijan tulee pystyä valmistautumaan kurssipäivien välisinä iltoina seuraavaa opetuspäivää varten. Poikkeustapauksissa kurssi voidaan pitää myös varsinaisten opetuspäivien iltoina. Kliinisen harjoittelun suhteen opiskelijoilta edellytetään 100 % läsnäoloa jokaisena vuotena. Jos opiskelija ei täytä koulutuksen läsnäolovaatimuksia, hän ei voi osallistua lukukausi- tai vuosikokeisiin.

13. Kliinisen harjoittelun vaatimukset

Kliinisen harjoittelun vaatimukset ovat 100 % läsnäolo kunakin opiskeluvuotena, 150 tuntia (eli 150 hoitoa) hoitojen havainnointia opetusklinikalla, 30 tuntia (eli 20 hoitoa) valvottua hoitoharjoittelua sekä raporttien antaminen hoitojen havainnoinnista ja valvotusta hoitoharjoittelusta.

14. Kokeet

Koulutuksen aikana pidetään pistokokeita sekä lukukausi- tai lukuvuosikokeita. Kokeet voivat olla kirjallisia tai käytännön osaamista mittaavia. Vain ne opiskelijat, jotka täyttävät opinto- ja maksuvaatimukset voivat osallistua lukukausi- tai lukuvuosikokeisiin. 2. vuoden lopussa pidetään kirjallinen ja käytännöllinen koe, jonka läpäiseminen on edellytys 3. vuoden opetukseen osallistumiseen. Kokeissa on kaksi maksullista uusintamahdollisuutta. Ensimmäisen uusinnan hinta on 30 € ja toisen 50 €. Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua vähintään kaksi viikkoa ennen koepäivää.

15. Arviointi

Opiskelijoiden edistymistä arvioidaan koko lukuvuoden ajan. Arviointi tapahtuu opetukseen osallistumisen, kliinisen harjoittelun ja kokeiden perusteella. Mikäli opiskelijan edistyminen on kyseenalaista, voidaan hänet kutsua keskustelemaan opintojen etenemisestä.

16. Sopimuksen peruuttaminen

ISA voi peruuttaa sopimuksen, mikäli opiskelija ei noudata sopimuksen voimassaolevia sääntöjä tai mikäli opiskelijan käytös häiritsee toista opiskelijaa, opettajaa tai kurssin edistymistä tai yleisten tavoitteiden toteutumista. Sopimusrikkomuksesta annetaan kirjallinen huomautus ja mikäli ISA katsoo, että rike on vakava, opiskelija voidaan erottaa välittömästi. Tämä voi tapahtua missä tahansa vaiheessa lukuvuotta. Toimenpiteistä päättää koulun johtaja.

17. Opetusmateriaali

Opetusmateriaali jaetaan kurssin aikana. Tätä materiaalia ei saa monistaa, skannata eikä valokuvata missään muodossa ilman kirjallista lupaa ISA:lta eikä käyttää muiden opettamiseen.

18. Lopputyö

ISA pidättää tekijänoikeuden opiskelijan tekemään lopputyöhön kuuluvaan videonauhaan, CD-ROM:iin, DVD:hen tai kirjalliseen työhön. Opiskelija luovuttaa lopputyönsä oikeudet ISA:lle.

19. Vastuu

Yhteistyökumppanit, opettajat ja muu ISA:n henkilökunta antavat opetusta ja neuvoja parhaansa mukaan. ISA ei ota vastuuta edellä mainittujen henkilöiden toimista. ISA ei vastaa oppilaiden sääntöjen vastaisesta toiminnasta koulutuksen aikana, sen päätyttyä eikä oppilaiden valmistuttua. Huom! Opiskelija ei saa itsenäisesti hoitaa potilaita akupunktiolla ennen valmistumistaan.

20. Salassapito

ISA:n kursseille osallistuvilla henkilöillä on velvollisuus pidättäytyä antamasta tietoja kurssin toiminnasta, toisista opiskelijoista ja opetusmateriaalista kolmannelle osapuolelle. Opiskelijaa koskevaa tietoa ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman kyseisen opiskelijan hyväksyntää ja lupaa.

21. Valmistuminen

Jokainen, joka läpäisee ISA:n 3,5 vuoden koulutusohjelman hyväksyttävästi (ks. kohta 13) saa ISA:lta tutkintotodistuksen. Hän saa myös oikeuden liittyä Klassisen Akupunktion yhdistys ry:n terapeuttirekisteriin.

Oy International School of Acupuncture ISA Ltd

Puhelin

Johan Nyman
0400 894 895

Sähköposti

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kirjautuminen